Prezentacja i tryb działania ★ Eurodram

Eurodram jest europejską siecią tłumaczeń teatralnych. Obejmuje ona języki Europy, Azji Środkowej i rejonu Morza Śródziemnego. Jej głównym celem jest zaznajamianie profesjonalistów branży teatralnej oraz widzów z utworami w większości jeszcze nie publikowanymi, ze szczególnym naciskiem na różnorodność językową.

KOMITETY

Sieć składa się z czterdziestu komitetów językowych, grupujących w sumie około 300 członków.

Każda osoba kompetentna w dziedzinie teatru i tłumaczeń i pragnąca wymiany z innymi podobnymi osobami, może zgłosić chęć przystąpienia do komitetu. To przystąpienie odbywa się według zasad przyjętych przez poszczególne komitety – na ogół bardzo prostych. Każda nowa kandydatura jest mile widziana.

Sieć stara się utrzymywać równowagę i reprezentatywność komitetów gdy chodzi o proporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami, twórcami nowymi i doświadczonymi, teoretykami i praktykami, osobami niezależnymi i pracownikami instytucji, mieszkającymi w danym kraju i emigrantami itd. Jest rzeczą pożądaną, aby w komitetach znajdowali się istotni wydawcy teatralni z danego kraju, jurorzy krajowych konkursów dramaturgicznych czy też festiwali związanych z narodową dramaturgią, a także reprezentanci związków dramaturgów.

Misją każdego członka jest rozpowszechnianie tekstów w ramach swojego komitetu, w szczególności zaś ich promocja wśród autorów, tłumaczy, wydawców, agentów, i organizacji autorów. Członkowie podejmują się, aby przekazywać i czytać ich jak najwięcej. Najbardziej zaangażowani podejmują się też tego, aby (anonimowo, poprzez koordynatorów i na wyraźną prośbę autora) dokonywać omówień ocenianych utworów.

GRUPY DYSKUSYJNE

Każdy członek wpisany jest na listę mailingową.

Listy są częściowo moderowane: w ich ramach tylko członkowie mogą pisać, a wysyłane wiadomości otrzymywane są przez wszystkich członków komitetu.

MEO – Maison d’Europe et d’Orient w Paryżu odpowiedzialne jest za techniczną stronę zapisu na listę oraz powiadomienie o pojawieniu się nowego członka. Każdy nowy członek proszony jest, aby przedstawić się pozostałym wysyłając wiadomość w ramach listy.

Przy wymianie używa się naturalnie języka danego komitetu, nie zaś francuskiego, angielskiego czy rosyjskiego, za wyjątkiem wiadomości ogólnych związanych z całościową koordynacją.

UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW

Sieci komitetów towarzyszy sieć miejsc, w których udostępniane są zasoby.

Miejsca te oddają do dyspozycji publiczności biblioteki tłumaczeń teatralnych oraz umieszczają informacje związane z Eurodramem na swoich stronach internetowych (patrz rubryka „udostępnianie zasobów”).

KOORDYNACJA

Każdy komitet koordynowany jest przez jednego z członków, według zasad sobie właściwych.

Koordynator czuwa nad tym, aby cele sieci były dobrze rozumiane przez wszystkich członków komitetu. Stara się zebrać i udostępnić jak najwięcej tekstów; rekrutuje nowych członków, szczególnie spośród tłumaczy, i dba o to, by komitet się odnawiał; organizuje wymiany, zebrania przygotowawcze, oraz głosowania związane z wyborem tekstów. Dba o to, by wybrane utwory zostały na czas przekazane osobom odpowiedzialnym za ogólną koordynację, wraz z wymaganymi elementami (takimi jak biografia, streszczenie, fragment tekstu…) Stara się również promować tytuły wybrane przez swój komitet, co najmniej poprzez zredagowanie i rozpowszechnienie komunikatu prasowego, a także teksty wybrane przez inne komitety.

Koordynatorzy są zapraszani do udziału w festiwalu „Europa teatrów” gdzie mogą organizować wydarzenia, oraz do uczestnictwa w dorocznym zebraniu ogólnym. Jeśli jest to konieczne, MEO może pomóc koordynatorowi w poszukiwaniu środków na przejazd i pobyt.

Koordynacja ogólna pozostaje w gestii MEO, rozwiązanie to nie ma jednak charakteru ostatecznego.

TEKSTY

Teksty może zgłaszać każdy: autorzy, tłumacze, wydawcy, agenci, itd.

W przypadku gdy zgłaszany jest utwór w wersji oryginalnej, propozycja powinna zawierać tekst w całości, krótką biografię autora, kartę techniczną (rok i miejsce powstania utworu, liczbę postaci, wskazanie dotychczasowych wyróżnień i inscenizacji) oraz wszelką informację uznaną za interesującą.

NB : Gdy chodzi o utwory oryginalnie napisane po francusku, można zgłaszać jedynie teksty wybierane już uprzednio przez komisje złożone z profesjonalistów, bądź też rekomendowane przez członka komitetu francuskiego.

W przypadku, gdy zgłaszane jest tłumaczenie, zgłoszenie powinno zawierać przetłumaczony tekst w całości lub w części (najczęściej 1/5 utworu), analityczne streszczenie utworu, krótką biografię autora, kartę techniczną (rok i miejsce powstania utworu, liczbę postaci, wskazanie dotychczasowych wyróżnień i inscenizacji) oraz wszelką informację uznaną za interesującą. Konieczne jest też oczywiście wskazanie języka oryginału oraz nazwiska tłumacza.

Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie poprzez e-mail, w formacie pdf na adres koordynatora właściwego komitetu (kontakty w rubryce „komitety językowe”) a w przypadku jego braku na adres koordynacji ogólnej contact@eurodram.org. Członkowie komitetów zgłaszają teksty w ramach listy swojego komitetu.

Jedynym terminem jest data ogłoszenia wyników selekcji. Im wcześniej wpływa zgłoszenie, tym szerzej będzie mogło być rozpropagowane i tym więcej osób będzie mogło zapoznać się z danym utworem. Propozycje przekazywane są do komitetów na podstawie języka tekstu tak, jak został on zgłoszony. Przykładowo tekst napisany po macedońsku będzie przekazany komitetowi macedońskiemu. Tłumaczenie tego samego tekstu na litewski będzie przekazane komitetowi litewskiemu.

Język zgłoszenia jest podstawowym kryterium, zasadniczo bez brania pod uwagę narodowości, obywatelstwa, czy miejsca zamieszkania autora. Nie jest przy tym powołaniem sieci zajmowanie się utworami pochodzącymi z obszarów innych niż Europa/rejon Morza Śródziemnego/Azja Centralna. Propozycje będą jednak rozpatrywane indywidualnie, na podstawie związku z poszczególnymi komitetami.

Autor może zgłaszać dowolną ilość tekstów, dowolną ilość razy. Zaleca się jednak ograniczenie do jednego tekstu w ramach sesji.

WYBORY

Każdy komitet Eurodramu dokonuje dwóch selekcji na przestrzeni dwóch lat, ograniczonych za każdym razem do trzech tekstów. W ramach jednej selekcji nie mogą pojawić się dwa utwory tego samego autora.

W latach parzystych komitety wybierają utwory dramatyczne powstałe w ich języku i polecane do tłumaczenia na inne języki (tłumaczenie na zewnątrz).

W latach nieparzystych komitety wybierają utwory dramatyczne powstałe w innych językach i polecane do tłumaczenia na własny język (tłumaczenie do wewnątrz).

SPOSÓB GŁOSOWANIA

Każdy członek komitetu ma do przyznania 6 punktów. W założeniu przyznaje 3 punkty tekstowi, który wybiera w pierwszej kolejności, 2 kolejnemu i 1 punkt trzeciemu. Możliwe są jednak wszelkie kombinacje, z zachowaniem minimum jednego punktu i maksimum trzech punktów na tekst. Przykładowo można przyznać po jednym punkcie sześciu tekstom, albo po dwa punkty trzem i tak dalej. Każdy członek może zmieniać zdanie dowolną ilość razy, do ostatniej chwili.

DATY SELEKCJI

Sugerowany termin nadsyłania zgłoszeń : 31 grudnia

Czytanie tekstów, zebrania i dyskusje w ramach komitetów : styczeń – marzec

Termin selekcji: 30 marca

Zebranie ogólne członków Eurodramu : 14 maja

ODPOWIEDZI

Z braku środków, kontakt z autorami zgłoszeń następuje wyłącznie w razie odpowiedzi pozytywnej. Wyniki selekcji umieszczane są w Internecie w przeciągu kilku tygodni.

Każdy autor może poprosić o omówienie zgłoszonego utworu. Zaleca się, by zostało mu ono przekazane w sposób anonimowy.

Każdego roku w ramach sieci zgłaszanych jest około 300 tekstów. Teksty przekazane komitetowi francuskiemu w 2012 były czytane przez średnio 7 osób.

CIĄG DALSZY

Selekcja nie łączy się (niestety) z wynagrodzeniem.

Wybór tekstu w wersji oryginalnej jest zachętą dla tłumaczy z danego języka, aby podjęli się tłumaczenia. Wybór fragmentu tłumaczenia jest zachętą dla tłumacza, który go dokonał, aby kontynuował pracę. Wybór tłumaczenia przedstawionego w całości jest zachętą dla reżyserów i wydawców, aby z niego skorzystali.

Sieć działa we współpracy z licznymi strukturami, co pozwala jej wpisywać się w inicjatywy takie jak stypendia dla autorów, pomoc dla tłumaczy oraz poszukiwanie partnerów na płaszczyźnie międzynarodowej.