Presentasjon av fremgangsmetode ★ Eurodram

PRESENTASJON  AV FREMGANGSMETODE
Eurodram er et Europeisk nettverk for oversettelse av dramatiske verk/teaterstykker som arbeider med Europeiske språk, og språk fra Sentral Asia og Middelhavet.
Dets viktigste målsetting er å gjøre kjent oversettelser av verk, som for flesteparten ikke er utgitt enda, overfor profesjonelle og overfor et teaterpublikum, ved å legge spesiell vekt på mangfold av språk.
Nettverket fungerer i følge et to-års prinsipp. Hvert partall-år foreslår det et utvalg av originaltekster av dramatiske verk som anbefales (til) å bli oversatt. I oddetalls-år, foreslår det et utvalg av oversatte dramatiske verk som er anbefalt av utgivere og teaterinstruktører.
KOMITÉENE
Nettverket består av omtrent tretti språk-komitéer av lesere fordelt per språk, det vil si mer enn 300 korresponderende medlemmer.
Alle kompetente personer innenfor teater og oversettelse som ønsker å yte gjensidig bruk av ressursene sine kan stille som kandidat for å bli medlem av komiteen. Dette medlemskapet gjøres gyldig i følge prosedyrene innenfor hver enkelt komité- vanligvis ganske enkle. Alle forslag om nye medlemmer er velkomne.
Nettverket søker å oppnå likevekt i hver komité mellom kvinnelige og mannlige representanter, nye utspring og erfarne personer, teoretikere og praktiserende, uavhengige og institusjonsmedlemmer, fastboende og utflyttere.
Det er ønskelig at utgivere og forlag, medlemmer av nasjonale litterære prisutdelinger, festivalprodusenter/organisatorer på nasjonalt nivå, men også representanter for forfatter-og litterære foreninger tar del i hver komité.
Hvert medlem har som oppgave å fremme innsamlingen og sirkuleringen av tekster i kjernen av sin egen komité, så vel som å promotere og forsvare disse overfor forfattere, oversettere, utgivere, agenter og forfatterforeninger.
Enhver forsøker å samle, lese og videreføre mest mulig. De som er mest tilgjengelige gjør(ser) seg beredt på å gi en kort tilbakemelding av det de har lest(anonyme ved koordinering) etter ønske fra forfatterne.
DISKUSJONSGRUPPER
Hvert medlem er registrert i en diffusjonsliste per e-post. Disse listene er delvis regulert(styrt);   kun medlemmer kan skrive, og beskjedene som sendes via listen blir videresendt til samtlige medlemmer av komitéen.
MEO er ansvarlig for den tekniske registreringen på listen og annonsering av et nytt medlem. Hvert nytt medlem blir bedt om å presentere seg overfor de andre ved å svare på listen(full prosedyre beskrevet her ; http://eurodram.org). Språket som blir brukt for å utveksle er selvfølgelig komitéens eget språk og ikke fransk, engelsk eller russisk, med unntak av kollektive beskjeder ved den generelle koordineringen.
KOORDINERING
Hver komité (eller nemnd) blir koordinert av ett av sine medlemmer, i følge/i tråd med (egne) regler innbyrdes for hver enkelt komité.
Koordinatoren må forsikre seg om at målene nettverket har satt seg er (riktig oppfattet)forstått av alle medlemmene av komitéen. Han/Hun gjør sitt beste for å samle inn og sette i sirkulasjon flest mulig tekster (så mange tekster som mulig), rekruttere nye medlemmer, især blant oversettere, og forsikrer en regelmessig fornying (i rekrutteringen for) av komitéen ; organiserer utvekslingene, forberedelsesmøtene og avstemningen i forbindelse med utvalg av tekster.
Han/Hun forsikrer seg om at resultatene med de nødvendige/begjærte elementene(biografi, sammendrag, utsnitt) blir oversendt(overført) i tide til den generelle koordineringen.
Han/Hun forsøker tilslutt å forfremme utvalget til sin komité, i det minste ved å redigere og spre en pressemelding og, så langt som mulig, de andre komitéenes utvalg. Koordinatorene er invitert til å delta i festivalen “L’Europe des Théâtres” ved å organisere en begivenhet og til å være til stede ved den årlige Generalforsamlingen/Årsmøtet. Hvis det er nødvendig, kan MEO følge opp koordinatoren i søking etter midler til reise og opphold.
Den generelle koordineringen, uten at den er av definitiv karakter, er tatt hånd om av MEO.
Et board, som er belastet med å ta komplekse bestemmelser eller avgjørelser det haster med er sammensatt av de mest aktive koordinatorene.
TEKSTENE
Tekstene kan bli foreslått av alle : forfattere, oversettere, utgivere, agenter osv.
For tekstene på originalspråket, må forslagene inneholde hele originalteksten, kort biografi om forfatteren, tekniske dokumenter[FICHE TECHNIQUE](dato og skrivested, antall roller, referanser om priser, utmerkelser og tidligere benyttelse/utnyttelse) og alle dokumenter som inneholder tilleggsopplysninger av interesse.
NB! Angående originaltekster skrevet på Fransk, kan kun tekster som allerede har vært utvalgt av en fransk (leser)komité eller rekommandert av den franske komitéen delta.
For oversettelsene må forslagene innebære fullstendig oversettelse eller i form av utsnitt(vanligvis 1/5 av verket), et analytisk sammendrag, en kort forfatterbiografi, et teknisk dokument[FICHE TECHNIQUE dato osv.] og alle element med tilleggsopplysninger av interesse. Det er selvfølgelig nødvendig å stipulere originalspråket og navn på oversetter(oversetters navn og morsmål).
Forslagene må kun sendes i PDF-format per e-post. Forfallsdatoene(Tidsfristene) er indikert herunder.
Jo tidligere forslagene blir fremlagt, desto bredere blir omløpet av tekster og antall av lesere involvert.
Tekstene er videresendt til komitéene i sammenheng med språket forslaget skrevet på. For eksempel, en tekst skrevet på Makedonsk blir oversendt til den Makedonske komitéen. En oversettelse av denne teksten på Litauisk blir videresendt til den Litauiske komitéen. Tekstens språk er hovedreferansen, i teori, uavhengig av forfatterens nasjonalitet eller oppholdssted.
Allikevel/Tross alt, nettverket har ikke som vokasjon å behandle tekster med opphav i områder utenom Europasonen/Middelhavet/Sentral Asia.
Uansett, forslagene blir studert enkeltvis, i tilknytning til sammenheng vedrørende komité.
En forfatter kan foreslå så mange tekster han ønsker, så mange ganger han ønsker. Det er allikevel anmodet å begrense seg til en per sesjon (omgang). Nyskrevne verk er kun akseptert  ved begrunnede unntakelser.
Tekstene bør sendes direkte til koordinator for korresponderende komité, og til den generelle koordineringen om omstendighetene tilsier det (se kontakt herunder og komité listen(e) http://sildav.org ). Komitémedlemmene bør sende tekstene direkte til komité listen.
VALG AV TEKSTER/UTVALGENE
Hver Eurodram komité(nemd) etablerer to utvalg over to år, altså på toårig vis, med maksimum tre tekster i hvert av dem.
Det dreier seg om :
– partallårene : Utvalg av dramatiske verk på dets eget språk å oversette til et annet europeisk språk (ex-traduction/oversettelse)
-oddetallsårene : Utvalg av dramatiske verk på andre europeiske språk å oversette til dets eget (in-traduction/oversettelse)
Det kan ikke være flere tekster av samme forfatter eller oversetter i et utvalg.
VALGMETODE
Hvert (komité)medlem har 6 poeng til disposisjon å dele ut. I teorien gir det 3 poeng til sitt førstevalg av tekst, 2 til sitt andrevalg og 1 til tredjevalget. Men alle kombinasjoner er mulige, med minimum 1 poeng og maksimum 3 poeng per tekst. For eksempel, 1 poeng til 6 forskjellige tekster, eller 2 poeng til tre forskjellige tekster, osv. Hvert medlem kan forandre mening så mange ganger det ønsker, helt frem til siste forfallsdato. Koordinatorene er oppfordret til å animere diskusjonene på deres komité liste og å organisere så langt som (det er) mulig, et forberedelsesmøte og deretter et beslutningsmøte.
DATOER
Tidsfristen for å sende tekster : 31 Desember
Annonsering/Offentligjøring av utvalgene : 15/21 Mars
SVAR
På grunn av mangel av midler(kapasitet), blir forfatterne som er foreslått kontaktet personlig kun ved positivt utfall. Resultatene blir kunngjort på nettsiden dagen etter vedtaket.
Hver forfatter kan spørre om tilbakemelding av lesingen. Det er ønskelig at disse blir overbragt anonymt. Flere hundre tekster er i omløp hvert år på hele nettverket. Tekstene som blir foreslått overfor den Franske komitéen er lest av gjennomsnittlig ti lesere.
FORTETTELSEN/DERETTER 
Disse utvalgene fører dessverre ikke til noen betaling. Enkelte komitéer råder derimot over oversettelses stipend. Valg av en tekst på dens originalspråk er en oppfordring til å kaste seg ut i oversettelsen av den. Valg av et utsnitt av en tekst er en invitasjon (oppmuntring)til en oversetter å fullføre oversettelsen. Valg av en oversatt tekst er en oppfordring til instruktører/regissører og utgivere å utnytte den. Nettverket arbeider i partnerskap/samarbeid med mange strukturer, noe som gir det mulighet til å skrive seg inn i en forfatter residens- dynamikk, oppfølging av oversettere, og søke samarbeid(partnerskap) på internasjonalt nivå.