Predstavitev in način delovanja ★ Evrodram

Evrodram [fr. Eurodram] je evropska mreža, namenjena prevajanju dramskih besedil. Deluje v jezikih Evrope, osrednje Azije in Sredozemlja. Glavni cilj mreže Evrodram je predstavljanje prevodov besedil, ki bi sicer najverjetneje ostali neobjavljeni, strokovni in splošni gledališki javnosti. Pri tem je posebna pozornost posvečena jezikovni raznolikosti.
Mreža deluje v dveletnih obdobjih. V sodih letih odbori izberejo besedila v izvirniku (jeziku posameznega odbora), ki so nato priporočena za prevajanje. V lihih letih pa odbori izberejo dramska besedila, prevedena v jezik odbora, in te prevode nato priporočijo urednikom za objavo in režiserjem za uprizoritev.

ODBORI

Mrežo sestavlja približno 30 jezikovnih odborov oziroma bralnih komisij, torej skupno približno 300 članov/-ic.

*[Od tu dalje je v besedilu moški spol rabljen kot nevtralni in se nanaša na posameznike katerega koli spola.]

Vsak ustrezno usposobljen strokovnjak ali prevajalec, ki je voljan vložiti svoje sposobnosti in čas, je lahko predlagan za člana posameznega odbora. O postopku izbire in kooptiranja članov odloča vsak posamezni odbor, načeloma je ta postopek povsem enostaven. Odbori so veseli vseh predlogov za nove člane.

Mreža teži k uravnoteženosti in zastopanosti moških in žensk, perspektivnih in izkušenih, teoretikov in praktikov, neodvisnih in povezanih z institucijami, lokalno bivajočih in izseljencev itd. Zaželeno je, da so med člani odbora ravnatelji ali umetniški vodje lokalnih gledališč, člani komisij lokalnih natečajev za dramatiko ali festivalov, ki se tičejo nacionalne dramatike, kakor tudi člani stanovskih društev dramatikov.

Naloga vsakega člana je, da spodbuja zbiranje in posredovanje besedil odboru in iz odbora navzven: piscem, prevajalcem, urednikom, zastopnikom in stanovskim zvezam piscev. Vsak član se zaveže, da bo zbiral, posredoval in prebral čim večje število besedil. Najbolj aktivni člani in tisti, ki imajo na voljo največ časa, se zavežejo, da piscem, ki za to zaprosijo, podajo kratko anonimno poročilo o prebranem besedilu.

DEBATNE SKUPINE

Vsak član mreže je vpisan na seznam prejemnikov elektronskih okrožnic. Ti seznami so delno moderirani: le člani mreže lahko pošiljajo sporočila, prejemajo pa jih le člani posameznega odbora oziroma celotne mreže, odvisno od vsebine sporočila.

MEO (Maison d’Europe et d’Orient) poskrbi za tehnično plat dodajanja novih članov na sezname in najavi novince obstoječim članom mreže. Vsak nov član se nato predstavi ostalim tako, da odgovori na prvotno sporočilo. (Celoten postopek je opisan na naslednji povezavi: http://www.sildav.org/component/content/article/502)

Jezik sporočil naj bo, seveda, jezik posameznega odbora, razen, kadar je sporočilo namenjeno celotni mreži, takrat naj bodo sporočila v francoščini, angleščini ali ruščini.

KOORDINACIJA

Vsak odbor koordinira eden od njegovih članov, na način, ki ustreza posameznemu odboru.

Naloga koordinatorja je, da vsi člani dobro razumejo skupne cilje mreže. Koordinator si prizadeva zbrati in posredovati v branje čim večje število besedil, privabiti v odbor nove člane, predvsem iz vrst prevajalcev, in zagotoviti redne osvežitve odbora. Naloga koordinatorja je tudi, da organizira izmenjave, pripravljalne sestanke in glasovanja za izbrana besedila. Koordinator odbora poskrbi, da so vodstvu mreže (MEO) pravočasno posredovani rezultati glasovanj skupaj s podporno dokumentacijo (življenjepisi, povzetki, odlomki itd.). Koordinatorjeva naloge je tudi, da v javnosti objavi in promovira izbor svojega odbora (rezultate natečaja), najmanj tako, da spiše obvestilo za medije. Po možnosti promovira tudi izide glasovanj drugih odborov.

Koordinatorji so povabljeni, da sodelujejo na festivalu Evropa gledališč (fr. L’Europe des théâtres) in da na njem organizirajo svoj dogodek. Vabljeni so tudi, da se vsako leto udeležijo občnega zbora mreže Evrodram. Za te namene lahko po potrebi MEO nudi podporo koordinatorju pri iskanju finančnih sredstev za kritje potnih stroškov in bivanja.

Koordinacijo celotne mreže zagotavlja MEO, a to ni nujno stalna ureditev. Najbolj aktivni koordinatorji sodelujejo v skupini, ki je zadolžena za najnujnejše in najbolj kompleksne odločitve.

BESEDILA

Besedila lahko v izbor predlaga kdor koli: pisci, prevajalci, uredniki, zastopniki itd.

Za izbor besedil v izvirniku naj predlagatelji odboru posredujejo celotno dramsko besedilo, kratek življenjepis avtorja, tehnične podatke o besedilu (datum in kraj nastanka, število dramskih oseb, seznam prejetih nagrad, uprizoritev ali objav besedila) ter kakršne koli druge bistvene podatke (npr. o nosilcu avtorskih pravic).

Za izbor prevodnih besedil naj predlagatelji odboru posredujejo prevod celotnega besedila ali odlomka (približno 20% izvirnika), povzetek besedila, kratek življenjepis avtorja, tehnične podatke o besedilu (datum in kraj nastanka, število dramskih oseb, seznam prejetih nagrad, uprizoritev ali objav besedila) ter kakršne koli druge bistvene podatke (npr. o nosilcu avtorskih pravic). Obvezna podatka sta seveda jezik izvirnika ter ime in priimek prevajalca.

Predloge besedil odbor sprejema izključno po elektronski pošti kot priponke v .pdf formatu.

Roki oddaje in izbora besedil so navedeni spodaj. Prej ko so besedila predlagana, več bralcem bodo posredovana. Besedila so posredovana odborom glede na jezik, v katerem so predložena. Na primer: besedilo, napisano v makedonščini, bo posredovano makedonskemu odboru. Prevod tega besedila v litovščino pa bo posredovan litovskemu odboru. Besedila so torej razvrščena v prvi vrsti po jeziku, ne glede na narodnost ali kraj bivanja avtorja. Vseeno pa se mreža ne ukvarja z besedili, ki izvirajo iz regij izven Evrope, osrednje Azije in Sredozemlja. O predlogih besedil odbori odločajo posamično od primera do primera.

Avtor lahko predlaga poljubno število besedil poljubno krat, svetujemo pa, da se avtorji omejijo na eno besedilo na sezono.

Razen v izjemoma utemeljenih primerih, odbori sprejemajo le predloge sodobnih besedil.

Besedila naj bodo naslovljena neposredno na koordinatorja dotičnega odbora ali pa, po potrebi, na koordinacijo celotne mreže. (Naslovi so navedeni tu spodaj ozirma v seznamu odborov na povezavi http://www.sildav.org/eurodram/comites-linguistiques).

Člani odborov naj besedila pošljejo neposredno na seznam odbora.

REZULTATI

Vsak odbor mreže Evrodram v roku dveh let sestavi dva izbora besedil v razdobju dveh let, in sicer največ tri besedila v vsakem izboru. Izbora sta:

–      v sodih letih izbor dramskih besedil v izvirniku za prevode v druge evropske jezike (“prevodi iz”),

–      v lihih letih izbor dramskih besedil drugih evropskih jezikov za prevod v jezik odbora (“prevodi v”).

Posamezni izbor ne more obsegati več kot enega besedila istega avtorja ali prevajalca.

POTEK IZBIRANJA BESEDIL

Vsak član odbora ima na voljo 6 točk. Načeloma naj bi podelil 3 točke besedilu, ki je njegova prva izbira, 2 točki drugemu in 1 točko tretjemu besedilu. Vendar so možne tudi vse druge kombinacije, z najmanj 1 in največ 3 točkami za vsako besedilo. Na primer: po 1 točka šestim besedilom, po 2 točki trem besedilom itd. Vsak član si lahko tudi premisli, vse dokler ni sprejeta dokončna odločitev.

Koordinatorji naj spodbujajo debato znotraj odbora (preko elektronske pošte) ter organizirajo, če je to le mogoče, pripravljalni sestanek in nato ponovni sestanek, ko odbor sprejme dokončno odločitev.

DATUMI

Rok oddaje predlogov besedil: 31. December

Objava izbora: 15. marec

REZULTATI

Zaradi pomanjkanja sredstev, predlagatelje obvestimo zgolj v primeru pozitivnega izida. Izbor besedil oziroma prevodov je objavljen na spletu v nekaj dneh po sprejeti dokončni odločitvi.

Vsak avtor lahko zaprosi za poročilo o branju. Zaželeno je, da mu odbor to posreduje anonimno.

V branje je mreži vsako leto posredovano več sto besedil. Besedila, posredovana francoskemu odboru prebere povprečno 12 posameznikov.

KAJ SE ZGODI POTEM?

Izbor posameznega besedila (žal) ne pomeni nujno plačila. Nekateri odbori sicer imajo na voljo sredstva za prevode.

Izbor besedila v izvirniku je poziv prevajalcem iz izvirnega jezika, da se lotijo prevoda. Izbor prevedenega odlomka je poziv/spodbuda prevajalcu, da s prevajanjem nadaljuje. Izbor prevoda celotnega besedila pa je poziv režiserjem in urednikom, naj se obstoječega prevoda poslužijo. Mreža deluje v partnerstvu s številnimi organizacijami, kar ji omogoča, da deluje na področju rezidenc za avtorje ter mobilnosti prevajalcev in da išče različna mednarodna partnerska sodelovanja.

Koordinacija celotne mreže: contact@eurodram.org