Představení projektu a jeho využití ★ Eurodram

Cíle

Eurodram je evropská síť zaměřená na divadelní překlad. Kromě evropských jazyků zahrnuje také jazyky z oblasti Středomoří a Střední Asie. Jejím hlavním cílem je představovat divadelním profesionálům i širší veřejnosti překlady převážně dosud nevydaných děl, a to se zvláštním důrazem na jazykovou rozmanitost.

Síť funguje ve dvouletých cyklech. Každý sudý rok Eurodram nabízí výběr původních dramatických textů, doporučených k překladu do jiných jazyků. Každý lichý rok poskytuje výběr překladů dramatických textů, doporučených k vydání a inscenaci.

Komise

Síť je organizována zhruba třiceti komisemi (rozdělenými podle jazyků), které mají dohromady asi tři sta členů. O členství v komisi se může přihlásit kdokoli kompetentní v oblasti překladu a divadla, toužící po nových zdrojích. Členství se schvaluje podle pravidel jednotlivých komisí. Návrhy na nové členy jsou vítány. Síť Eurodram usiluje při sestavování komisí o rovnováhu mezi muži a ženami, začínajícími a zkušenými odborníky, teoretiky a tvůrci, nezávislými odborníky a institucemi, rezidenty a expaty, atp. V komisi by měli být zejména vydavatelé, zastupitelé asociací sdružujících dramatické autory nebo dramaturgové předních festivalů zaměřených na současnou dramatiku. Každý člen komise musí přispívat ke sběru a šíření textů uvnitř komise, a k jejich propagaci v rámci odborné veřejnosti: u autorů, překladatelů, vydavatelů a agentur. Členové se zavazují k výběru, čtení a šíření co největšího počtu textů a k poskytnutí krátké zpětné vazby v případě, že si ji autor vyžádá.

Diskuzní skupiny

Každý z členů je součástí skupinové e-mailové diskuze. Pouze členové skupiny mohou poslat zprávu v rámci této diskuze a ta je poté rozeslána všem členům komise. Maison d’Europe et d’Orient (dále uváděn jako MEO) zapisuje do mailing listu nové členy. Každý nový člen by se měl následně ostatním představit krátkou odpovědí na úvodní zprávu (podrobný postup zde: http://www.sildav.org/component/content/article/502). Zprávy jsou psány v jazyce konkrétní komise, nejedná-li se o témata týkající se celkové koordinace, které jsou v angličtině.

Koordinace

Každá komise je koordinována jedním z jejích členů, a to podle jejích vlastních pravidel. Koordinátor se musí ujistit, že všichni členové komise správně pochopili záměry a cíle sítě Eurodram. Koordinátor vyhledává texty a umožňuje jejich šíření, nabírá nové členy (především mezi překladately), pravidelně obnovuje komisi, organizuje diskuze, přípravné schůze a hlasování o výběru her. Ručí za to, že výsledky hlasování jsou včas předány hlavnímu koordinátorovi sítě, a to spolu s vyžádanými doprovodnými dokumenty (krátký životopis autora, synopsis, úryvek textu,…). Zavazuje se také k propagaci výběru her svojí komise, a to minimálně napsáním tiskové zprávy. V ideálním případě do této zprávy zahrne také výsledky ostatních komisí.

Koordinátoři jsou pozváni ke spolupráci na festivalu “l’Europe des Théâtres” a ke každoročnímu zasedání. V případě nutnosti MEO vypomůže koordinátorům s hledáním finančních zdrojů na pokrytí cesty a pobytu. Celková koordinace sítě je spravována MEO.

TEXTY

Texty může navrhnout kdokoli: autoři, překladatelé, vydavatelé, agentury, atp. Přihlášení původních her musí obsahovat: kompletní text, krátký životopis autora, technické informace (datum a místo napsání textu, počet postav, ocenění nebo minulá uvedení hry), případně další důležité relevantní informace.

NB: Přihlášené původní texty napsané ve francouzštině musejí být oceněny alespoň jednou profesionální komisí pro výběr textů nebo doporučeny některým ze členů komise Eurodram.

Přihlášené překlady musí obsahovat buď kompletní překlad hry nebo jejího úryvku (alespoň 1/5 díla), synopsi hry, krátký životopis autora, technické informace (datum a místo napsání textu, počet postav, ocenění nebo minulá uvedení hry), případně další důležité relevantní informace. Samozřejmostí je uvedení původního jazyka a jména překladatele.

Návrhy jsou přijímány pouze e-mailovou cestou a ve formátu PDF.

Termíny uzávěrek jsou uvedeny níže. Čím dříve je návrh předložen, tím větší počet členů komise si hru přečte.

Hry jsou rozesílány komisím podle jazyků. Například text napsaný ve francouzštině, bude přeposlán francouzské komisi. A litevský překlad té samé francouzské hry bude předložen litevské komisi. Text hry je hlavní určující informací, místo pobytu a národnost autora jsou vedlejší. Síť se zabývá pouze texty z oblasti Evropy, Středozemí a Střední Asie. Jednotlivé návrhy jsou posuzovány případ od případu konkrétními komisemi.

Každý autor může poslat tolik textů, kolik uzná za vhodné a to tolikrát, kolikrát bude chtít. Přesto je doporučeno poslat pouze jednu hru za rok.

Přihlášky jsou posílány na e-mail koordinátorovi konkrétní komise nebo hlavnímu koordinátorovi (kontakty níže a na odkazu http://www.sildav.org/eurodram/comites-linguistiques). Členové komise předkládají svoje návrhy přímo ostatním členům komise.

VÝBĚR

Každá komise sítě Eurodram vyhlašuje jednu výzvu za rok, a to v dvouletých cyklech.

     sudý rok – výběr původních dramatických textů určených k překladu do jiného evropského jazyka (překlad z)

     lichý rok – výběr původních dramatických textů jiných evropských jazyků určených k překladu do jazyka komise (překlad do)

Ve výběru nemůže být více textů od stejného autora nebo stejného překladatele.

Hlasování

Každý člen komise má k dispozici 6 bodů. V ideálním případě udělí 3 body textu, který je v jeho výběru na prvním místě, 2 body textu, který je na druhém a 1 bod textu, který je na třetím místě. Všechny kombinace jsou ale možné, pod podmínkou, že 1 bod je minimum a 3 body maximum na jednu hru. Může se tedy jednat o 6 her po 1 bodu, o 3 hry po 2 bodech, atp. Všichni členové komise můžou až do uzavření výběru měnit názor. Koordinátoři jednotlivých komisí mají za úkol organizovat e-mailové diskuze mezi všemi členy jejich komise, hlasování a, pokud je to možné, také jednu přípravnou schůzi.

Termíny

Deadline pro poslání textů: 31. prosince

Vyhlášení výsledků: 15. března

Oznámení výsledků

Bohužel není v našich silách osobně kontaktovat všechny autory. Děje se tak pouze v případě pozitivního výsledku výzvy. Výsledky výzvy budou oznámeny na webových stránkách organizace několik dní po konečném rozhodnutí.

Autoři mohou požádat o zpětnou vazbu k přihlášeným textům. Tuto vazbu by měli obdržet anonymně. V síti Eurodram cirkuluje každoročně několik stovek textů. Texty poslané české komisi jsou čteny v průměru 3-4 členy.

Vybrané texty bohužel nejsou honorovány. Některé komise mají k dispozici stipendia určená na překlad. Výběr původního textu je pobídnutím k jeho překladu. Výběr úryvku překladu je výzvou k jeho dokončení. Výběr hotového překladu je nabízen režisérům a vydavatelům k dalšímu využití.

Síť Eurodram pracuje ve spolupráci s nejrůznějšími strukturami a institucemi, které jí umožňují zprostředkovat rezidence pro autory, podporu překladatelům, vyhledávání mezinárodních spoluprací, atp.