Сашо Димоски : ПОМЕЃУ ЗМЕЈОТ И НЕГОВИОТ БЕС

(English version below) Драмски текст за развојот на идентитетот/персоналитетот на шутот. Организиран во седум сцени/фрагменти со пролог и епилог, текстот следи седум дијахрониски секвенци од работните денови на шутот, критички драматизирајќи го, од седум различни перспективи, феноменот на власта и релацијата владетел/поредок. Отворената структура на драмскиот текст дава можност за негово поставување и во микросцени … Lire la suite de Сашо Димоски : ПОМЕЃУ ЗМЕЈОТ И НЕГОВИОТ БЕС